Launching of ship I.F. CHAPMAN, Bath, Maine, 1882

photograph

PHOTOGRAPHS
USA, ME, Bath
1882
paper
4-1/2 x 7-1/2 in.

Photograph in John F. Leavitt album #6, wooden ships (1976.1.183); launching of ship I.F. CHAPMAN Bath, Maine, 1882.


1976.1.183.2

Related Subjects

thumbnail Ships--Launching
View